ESG

ESG-strategien til Forus Areal er å tydeliggjøre vår organisasjons ambisjon, rammeverk og tiltak knyttet til bærekraft for å forbedre denne i vår virksomhetsmodell. Gjennom dette vil vi bevisstgjøre våre ansatte i deres beslutningsprosesser knyttet til forvaltning og utvikling av våre bygg.

Alle våre ansatte skal kjenne til våre ESG retningslinjer og årlig gjennomgå disse. Retningslinjene tilgjengeliggjøres på selskapets felles plattform og er til enhver tid tilgengelig for alle ansatte. Vi har utnevnt en ansvarlig intern ressursperson på ESG som skal bidra som sparringspartner for vår eiendomssjef i ESG arbeid på eiendommer vi eier og forvalter.

 

ESG ambisjon

Vi erkjenner at eiendoms- og byggebransjen har et betydelig miljøfotavtrykk gjennom sin verdikjede og vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i bransjen gjennom å påvirke med smarte og kloke valg for bærekraft. Vårt mål er å være en positiv bidragsyter til bevissthet og praksis rundt bærekraft innen miljø, sosiale- og styringsmessige forhold.

 

Miljø

Som gårdeier ønsker vi å bidra til redusert bruk av energi og utslipp samt økt bruk av fornybar energi. Vi jobber med dette langs to akser:

 

Drift av Forus Areal sin egen organisasjon:

 • Oppfordrer til bruk av kollektiv transport til jobb.
 • Utstrakt bruk av video- og telefonkonferanser. Sosiale sammenkomster primært lokalt, med få flyreiser til utlandet. Forus Areal sin investeringsstrategi er å kjøpe lokalt på Forus nær kontoradressen som begrenser utslippene fra reiser.
 • Minimer bruken av trykte dokumenter ved å bygge en kultur som ikke forventer utskrifter av beslutningsmateriell til møter og har digital arkivering.
 • Minimer bruk av energiforbruk på våre kontorer: Ha et bevisst forhold knyttet til aktiv forvaltning av ventilasjon, belysning mv. Søke å være leietaker i egne bygg med miljøsertifisering eller god miljømerking.
 • Grønn Byggallianse: følge utviklingen av miljøvennlige tiltak i vår bransje.
 • Gjøre våre hovedleverandører oppmerksomme på deres påvirkning på miljø og klima ved å motta informasjon om våre retningslinjer for bærekraft og gjøre seg kjent med våre forventninger og oppmuntringer i disse.

  

Forvaltning og utvikling av våre eiendommer:

Vi er bevisste på våre byggs belastning på miljø og klima og stimulerer til miljøvennlig forvaltning og utvikling av våre eiendommer.  Eksempler på tiltak for å underbygge vår ambisjon:

 • Gjennomføre ENØK-strategi for nyervervede bygg og legge dette inn i en handlingsplan, samt identifisere og gjennomføre løpende tiltak for kloke miljøvalg for bygget. Typiske eksempler på dette kan være solceller der vi har flate tak og gode solforhold, etterisolering av tak for å redusere energiforbruk, forbedring av ventilasjonsanlegg for å redusere varmeutslipp, bytte av vinduer, forbedre kildesortering etc.
 • Overvåke miljøbelastning til byggene løpende. Benytte statistikk til datadrevne, velbegrunnede miljøvalg for å redusere miljøbelastning.
 • Kvalitetssikre miljømerking av byggene vi eier, og justere miljømerking dersom oppgitt miljømerking ikke er i overenstemmelse med utslipp og miljøkvaliteter grunnet elde, utvikling av eiendommen eller lignende.

Rivning av bygg for oppføring av nybygg er blant de største miljøbelastningene i vår bransje. Vi har derfor satt oss godt inn i Grønn Byggallianses rundskriv «Tenk deg om før du river», og tilpasset vår strategi til å være en aktiv fornyer av gamle bygg. Den største andelen av våre bygg er eksisterende bygg med en aktiv agenda for forbedring. Vi investerer mer i å forbedre våre bygg enn mange eiendomsbesittere, og tror det både er godt for miljøet og godt for forretningen.

Vi har en genuin tro på at man oppnår bedre leiepriser grunnet lavere felleskostnader, mer fornøyde og langsiktige leietakere, bedre finansiering og høyere verdsettelse av byggene som gir økt avkastning til eierne med mer miljøvennlige bygg.

 

Samfunn og sosial tilnærming

Som selskap bekrefter vi følgende:

 • Vi behandler mennesker i samsvar med anerkjente internasjonale normer.
 • Vi respekterer FNs menneske- og arbeidsrettighetskonvensjon og sørger for å ikke bidra til brudd på disse.
 • Vi respekterer ILOs åtte kjernekonvensjoner, som utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. De er delt inn i de 4 kategoriene; forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid.
 • Som selskap har vi nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet i egen virksomhet og selskaper de samhandler med. Ved mistanke om korrupsjon bidrar vi til full åpenhet fra selskapet og medvirkning til etterforskning av forholdet.

I tillegg skal Forus Areal tilstrebe å utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø med lavt sykefravær gjennom en inkluderende og tilstedeværende ledelse, tilby ansatte utviklingsmuligheter knyttet til deres ønsker om faglig utvikling, og ha en ambisjon om å være en raus arbeidsgiver som legger til rette for individuelle behov i hverdagen.

 

Forretningsetisk

Forus Areal gjennomfører eierstyring og selskapsledelse langs to akser, i driften av vår Forus Areal organisasjon og gjennom vårt eierskap og forvaltning av våre eiendommer. I den daglige driften søker vi å utvikle en skreddersydd driftsmodell tilpasset vår virksomhet basert på høy grad av informasjonsflyt og involvering av ansatte og interessenter, med tydelig rollefordeling, mandater, møteplasser og prosesser. Gjennom eierskap til våre eiendommer driver vi aktiv eierskapsforvaltning med ansvar for dialog med leietakere, driftsorganisasjon, eiere og andre parter. Eiendomssjef leder utvikling, forretningsdrift og anleggsforvaltning av eiendommen.

Login

Register

terms & conditions